Բիզնես և մասնագիտական

Ընդհանուր Տեղեկություն

Կուրսը նախատեսված է նրանց համար, ովքեր արդեն տիրապետում են անգլերեն լեզվի բազային գիտելիքին: Ուսուցման նպատակը բիզնես բառապաշարի, մասնագիտացված տերմինաբանության, տարբեր ոլորտների՝ իրավաբանություն, ծրագրավորում, բժշկություն, սովորելն է, որը ներառում է կոմունիկացիոն ունակությունների զարգացում, ինչը անհրաժեշտ է օտարերկրյա գործընկերների հետ բանավոր և գրավոր շփման համար:

 • Ցանկացած մասնագիտացված կուրսի հիմքում ընկած է ավելի քան 100-200 տերմին և մասնագիտացված բառապաշար:
 • Այդ տերմինների, արտահայտությունների օգտագործում հատուկ իրավիճակում:
 • Ոչ միայն մասնագիտացված բառապաշարի օգտագործում այլ նաև հարուստ բանավոր խոսք (ասույթներ, ասացվածքներ, իդիոմատիկ արտահայտություններ):
 • Գերազանց քերականության յուրացում՝ գրավոր և բանավոր անթերի խոսք ապահովելու համար:
 • Քննարկումներ, գործնական նամակների գրում և ձևակերպում:

Ուսուցման նպատակը եվ խնդիրները

 • Վստահ բանավոր խոսքի զարգացում գործնական շփման համար, կոմունիկացիոն ունակությունների զարգացում (Speaking)
 • Բանավոր խոսքի զարգացում լսողական վարժությունների միջոցով (Listening)
 • Անգլերեն լեզվով մտքերի ազատ արտահայտում և հասկացում (Understanding)
 • Արդիական թեմաների բանավոր քննարկումներ, ֆիլմերի դիտումներ (Discussion)
 • Ակտիվ բառապաշարի ընդարձակում` մասնագիտացված բառապաշար, հատուկ տերմիններ և դարձվածքային արտահայտություններ, ասույթներ և ասացվածքներ (Vocabulary)
 • Տեքստերի հետ գործնական աշխատանք (Reading)
 • Գրագետ գրավոր խոսք, գործնական նամակների գրում (Writing)
 • Թերթի նյութի (մամուլ) հասկացում և քննարկում (Press)
 • Անհրաժեշտ քերականության տիրապետում` բանավոր և գրավոր խոսքը գրագետ իրականացնելու համար (Grammar)
 • Արտասանության բարելավում (Phonetics)
Կիսվել